Ανειδίκευτοι εργατοτεχνίτες, για 5ήμερη μόνιμη απασχόληση στο μονταριστήριο της εταιρείας.
Καθήκοντα : Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων και των προϊόντων της εταιρείας και συσκευασία
τους. Αμοιβές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. Ωράριο εργασίας : 7:30 – 16:00 (διάλειμμα
12:00 – 12:30)

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 210-6620400 υ/ο κ. Χατζηδάκη Μιχ.