Μεγάλη ελληνική εταιρεία στην Αττική που εξειδικεύεται στον χώρο των κατασκευών

ζητά να προσλάβει :

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

πλήρους απασχόλησης με εμπειρία στον τομέα της εποπτείας οικοδομικών έργων και
δυνατότητα μετακινήσεων εντός Ελλάδας.
Περιγραφή θέσης :
Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της
κατασκευής του έργου. Προγραμματίζει και καταρτίζει το χρονοδιάγραμμα των έργων
καθώς και τον υπολογισμό του κόστους εξοπλισμού, εργατικών, υλικών και άλλων
δαπανών. Κατευθύνει επιτυχώς και μέσω των διοικητικών και τεχνικών δεξιοτήτων του τις
εργασίες.
Προφίλ Υποψηφίου :
 Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. (Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου ή
Μηχανολόγου Μηχανικού)
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε Διεύθυνση – Εποπτεία έργων
 Άριστη γνώση της νομοθεσίας για την τεχνο-οικονομική υποστήριξη έργων.
 Με εμπειρία και στις εργασίες γραφείου (κοστολόγηση έργων, σύνταξη
λογαριασμών, κ.λ.π.)
 Πολύ καλός χειρισμός συμβάσεων ιδιωτικών και δημοσίων έργων.
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 Άριστη γνώση Η/Υ, M.S. Project και σχεδιαστικών πακέτων.
 Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών.
 Ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα διαχείρισης έργων.
Περιγραφή Αρμοδιοτήτων :
 Επίβλεψη της κατανομής των έργων και επιθεώρηση της προόδου κατασκευής
 Κατάρτιση οικονομικού προγραμματισμού και των προϋπολογισμών κόστους για τα
έργα
 Συνεργασία με τους διευθυντές και τη διοίκηση της επιχείρησης για περιορισμούς
και χρόνους αναμονής των έργων
 Συνεργασία και διεκπεραίωση των διαδικασιών, για θέματα που αφορούν τα έργα
 Συντάσσει εκθέσεις προόδου του έργου αναλύοντας αποκλίσεις και διατυπώνοντας
συμπεράσματα.
Τι προσφέρουμε :
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 Ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης
 Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Dimitrios Tsokos                                                                          

Director                                                                           

HR Department

7, Isiodou Str., Koropi, 19 400, Athens – Greece

t.: +30 211 6007802

e: tsokos@datakat.gr