Θέση : Εργάτης Αποθήκης
Αρμοδιότητες :
 Παράδοση και παραλαβή εμπορευμάτων.
 Συλλογή παραγγελιών και φόρτωση εμπορευμάτων.
 Διεκπεραίωση υποστηρικτικών ενεργειών εντός της αποθήκης (τακτοποίηση
αποθεμάτων , ανατροφοδοσία θέσεων συλλογής).
  Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.
Προσόντα:
 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων σε ανάλογη θέση με
ανάλογες ευθύνες.
 Επιθυμητή η γνώση χειρισμού RF scanner.
 Επιθυμητός ο χειρισμός ηλεκτροκίνητου παλετοφόρου φορτοεκφόρτωσης
εμπορευμάτων  .
 Υπευθυνότητα , μεθοδικότητα  ,συνέπεια , ομαδικό πνεύμα .
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 Κάτοικος  ευρύτερης περιοχής Μεσόγεια-Αττικής.

Αποστολή Βιογραφικών: career@grand.gr

GRAND SA, ΘΕΣΗ ΝΙΣΙΖΑ, ΚΑΡΕΛΑ, ΚΟΡΩΠΙ – ΤΗΛ. 210-2241500

http://www.grand.gr/