27/05/2024
Μεγάλη ελληνική εταιρεία στην Αττική που εξειδικεύεται στον χώρο των

τηλεπικοινωνιών
ζητά να προσλάβει :
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη των λειτουργιών της αποθήκης και των logistics
Αρμοδιότητες :
 Επεξεργασία, συσκευασία και αποστολή παραγγελιών με ακρίβεια
 Οργάνωση αποθεμάτων και τήρηση αρχείου απογραφής
 Επιθεώρηση προϊόντων κατά την άφιξή τους στην εταιρεία
 Εξέταση εισερχόμενων και εξερχόμενων αποστολών
 Οργάνωση του χώρου της αποθήκης
 Παραλαβή, εκφόρτωση και τοποθέτηση εισερχόμενων αντικειμένων αποθεματικού
καταλλήλως
 Έλεγχος, βεβαίωση και συμπλήρωση παραστατικών
 Τήρηση όλων των κανονισμών της εταιρείας για την ασφάλεια και την υγεία
 Συμβολή με ιδέες σχετικά με τρόπους βελτίωσης ή βελτιστοποίησης των
διαδικασιών αποθήκευσης
 Καθημερινή διατήρηση της αποθήκης καθαρής και οργανωμένης
Απαραίτητα προσόντα :
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασίες αποθήκης
 Ικανότητα χειρισμού περονοφόρου οχήματος (άδεια χρήσης περονοφόρου θα
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), τροχήλατων γρύλων και λοιπού εξοπλισμού
αποθήκης
 Επαρκής γνώση συστημάτων δεδομένων αποθήκης
 Ομαδικό πνεύμα με οργανωτικές δεξιότητες
 Ικανότητα άρσης ή μετακίνησης βαρέων προϊόντων
 Απολυτήριο λυκείου
Η εταιρία προσφέρει :
 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 Συνεχή εκπαίδευση
 Δυνατότητα εξέλιξης
7, Isiodou Str., Koropi, 19 400, Athens – Greece

t.: +30 211 6007802

e: tsokos@datakat.gr